Nieuws

Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Joh.3:16

Jaarthema 2018

Categories: Bible,Church,Nieuws

Want van U is het Koninkrijk de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Matth. 6:13b
De tekst wordt niet in elke Bijbel bijgevoegd, NBV, NIV,… en tal van andere vertalingen laten deze zin  uit het Onze Vader. Een gebed dat we allemaal vanbuiten kennen en al zo vaak hebben gebeden.

De reden waarom het weggelaten is zou ons te ver in de geschiedenis leiden, naar kerk concilies en getouwtrek tussen verschillende kerkelijke stromingen. Vanuit onze achtergrond als Evangelisch christen kiezen we er juist voor om de vertaling te kiezen die deze essentiële zin juist wel opneemt in het Onze Vader en daarmee het gebed dat Jezus leert aan Zijn discipelen vervolledigd.

Wanneer we het Onze vader bekijken merken we dat deze zin het sluitstuk is op wat eerder gebeden wordt. De eer wordt weer bij God gelegd. Zijn Koninkrijk dat komen gaat, Zijn kracht, Zijn heerlijkheid, de eeuwigheid… Eeuwigheid die geen begin en geen einde kent. Dit maakt dat het Onze Vader een tijdloos gebed wordt en dus voor iedereen ten allen tijde de weg wijst naar het Hemels Koninkrijk.

De verwijzing naar 1 Kron. 29:11 is hierin zeer opmerkelijk, daar staat immers geschreven:
“U, Heer, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, Heer, U bezit het Koningschap en de heerschappij.”

Ook hier wordt de klemtoon gelegd op het Koninkrijk, de kracht, de macht en de heerlijkheid, nu en tot in eeuwigheid. 1 zin waar zoveel thema’s inzitten. Het komende jaar willen deze thema’s uitdiepen en samen met jullie op zoek gaan naar hoe dat Hemels Koninkrijk eruit ziet, hoe de Koning zijn rijk leidt en hoe we als kerk in dit plan mogen passen?

Afgelopen voorjaar was ik in Kreta met de 4de musketier om Fit to Serve te doorlopen, een trainingsweekend rond leiderschap in een adembenemend decor. De Aradenakloof is werkelijk een aanrader waarin God duidelijk tot ons gesproken heeft over leiderschap, zelf leiderschap en hoe te wandelen in Zijn voetsporen.

Uiteindelijk is dat altijd het doel. Hoe maken we het persoonlijk? Wat betekent Zijn koninkrijk voor jou? Welke rol speelt de Koning in je leven? Welke kracht en welke heerlijkheid wil jij binnengaan, En hoe ziet de eeuwigheid er voor jou uit?

Bij de 4de musketier hebben we het gezegende… Musketiers in dienst van de Koning, strijden samen voor de Koning. Een statement waar ik ook in 2018 vorm aan wil geven. Strijden voor mensen die Hem nog niet kennen, strijden tegen armoede in de wereld door opnieuw een marathon te lopen in de Filippijnen deze keer en op die manier geld op te halen om kinderen uit extreme armoede te halen. Maar ook strijden voor de gemeente, strijden voor de plannen die God heeft voor ons als gemeente in de toekomst… Ik wil oprecht tegen God zeggen: Hier ben ik zet me maar in in uw Koninkrijk om Uw naam groot te maken. Dit vraagt tijd, prioriteit, maar ook toewijding… in de dingen die makkelijk gaan maar ook in de beslissingen die moeilijk zijn. Beslissingen die we ook afgelopen jaar moesten maken die ons niet altijd populair maken in de ogen van mensen, maar die wel conform Zijn woord zijn.

De Joods-Christelijke traditie leert ons dat er 3 wegen zijn om dichter bij God te komen en Hem en Zijn Koninkrijk beter te leren kennen.

1) Het bespeuren van Gods aanwezigheid in de Schepping rondom ons:

Jes. 40: 26:
“Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken, hij roept ze bij hun naam, één voor één; door Zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één.”

Wanneer heeft God voor het laatst tot jou gesproken doorheen Zijn schepping? Wanneer ga jij er eens op uit om Zijn schepping te aanschouwen? Misschien wel een goed voornemen om in 2018 meer van Zijn schepping te gaan ontdekken en je te verwonderen om wat Hij heeft gemaakt voor jou.

2) De weg van Gods woord:

Het is God zelf die tot ons spreekt. Dit is begonnen in het oude testament boven op de berg Sinaï, waar God tot Mozes sprak en hem de wet op de stenen tafelen gaf. Maar God is niet gestopt met spreken. Hij is doorgegaan en heeft ons op die manier de Bijbel nagelaten. Een brief, een boek speciaal voor ons geschreven waar we samen in mogen duiken om te gaan ontdekken wat Hij tot ons wilt spreken. Dat kan in groep d.m.v. onze huisgroepen, maar Hij daagt ons ook uit om individueel op zoek te gaan naar de goudklompen die verborgen liggen in zijn woord en die een leidraad zijn voor ons als persoon ook in 2018. Net als Gerda vorige week getuigde Hij kent ons en spreekt tot ons doorheen Zijn woord, en doorheen anderen d.m.v. Zijn geest.

3) De weg van de Heilige daden.

In Ex; 24:7 staat: “Alles wat de Heer gezegd heeft zullen we ter harte nemen.”

In de Rabbijnse traditie wordt deze tekst uitgelegd als de houding van het volk van Israël. Nog voordat de wetten geschreven waren. Ze gaven God als het ware een blanco cheque. Wat U van ons vraagt, we zullen het doen.  De overtuiging hierachter is dat wij pas wanneer we de woorden van God doen, zullen ontdekken wat deze betekenen. Door te handelen leren we werkelijk geloven. Vertrouwen op God is geen theorie, dat moet je uitvoeren in de praktijk. Dit vraagt om een dadensprong.

Stel dat we hier en nu een blanco vel papier zouden ondertekenen dat symbool staat voor wat God van ons vraagt. Zou je het tekenen? Anders geformuleerd mag God alles van je vragen en ben je bereid en toegewijd om Zijn weg te volgen?

Grote dadensprongen die we in 2018 van dichterbij willen gaan bekijken en ook samen willen gaan zetten. Zijn we bereid om ons te laten leiden om zo te proclameren:

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen!


Boekentips :
“Leef koninklijk: je bent bestemd om te regeren”, Martin Koornstra.
“Wonderen van het Koninkrijk: durf het avontuur aan te gaan”, Martin Koornstra.

 

-Woord gebracht op 7 januari 2018, door Ilja Visee-
Author: Ellen