Nieuws

Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Joh.3:16

VREUGDE – derde zondag van advent

Categories: Church,Nieuws

Advent betekent ‘komst’, uitkijken naar Jezus’ komst.
Psalm 33:20-22
20Wij verwachten vol verlangen de HEER, Hij is onze hulp en ons ​schild.
21Ja, om hem is ons ​hart​ verblijd, op Zijn ​heilige​ naam​ vertrouwen wij.
22Schenk ons uw trouw, HEER, op U is al onze hoop gevestigd.
Deze psalm is als lied te beluisteren van Sela https://www.sela.nl/liederen/81/verwachten.html
Dit lied is ook te vinden als Opwekkingslied 780.

 

Het LICHT is gekomen het geeft ons VREUGDE
Derde zondag van advent
Vreugde is duidelijk aanwezig in het Kerstverhaal.  Het begon al toen Jezus nog in de buik zat.  Elizabeth zei dat haar baby “sprong van vreugde”  wanneer ze Maria’s stem hoorde omdat ze zwanger was van Jezus. Lucas 1:44
Denk ook maar aan het vreugdevol aankondigen van het goede nieuws door de engelen aan de herders.
“Het nieuws dat grote vreugde zal geven aan alle mensen.” Lucas 2:10.
Tot slot, later in het verhaal van Jezus’ komst, lezen we dat de wijzen uit het Oosten op zoek zijn naar de nieuwe Koning.   Na het bezoek aan Herodes, wanneer ze de grote ster zagen dat hen naar Jezus zou leiden, waren ze vervuld van vreugde. Mattëus 2:10
Elke keer we Kerst vieren is het een tijd van grote vreugde.
Toch willen we stilstaan bij dit woord, de volledige betekenis van dit woord.
Net zoals we deden bij de woorden Hoop en Liefde.
In onze maatschappij wordt vreugde geassocieerd met gelukkig zijn.
Maar Bijbels gezien is het toch anders en zélfs beter.
Gelukkig zijn lijkt te komen en gaan afhankelijk van de omstandigheden. We herkennen dit allemaal.
Want zelfs tijdens het kerstseizoen zullen omstandigheden bepalen of we al dan niet gelukkig zijn in die periode.
Onze gezondheid, onze familiebanden, onze werkomstandigheden,… enzo meer bepalen mee of we het gevoel van gelukkig zijn ervaren ook tijdens dit ‘zo gezegde vreugdevolle seizoen’.

 

Bijbels gezien is vreugde helemaal niet gebaseerd op de huidige omstandigheden. Het gaat over de vreugde die gebaseerd is op de waarheid die nooit veranderd.
Waar gaat deze vreugde dan over?
Gelinkt aan het Kerstverhaal, zijn er ten minste drie waarheden die ons de diepgewortelde vreugde kunnen geven van dit seizoen.
Eerst realiseren we dat een eeuwige, heilige God zo verlangde om Zijn liefde met ons te delen dat Hij alles wilde geven om deel van ons leven te zijn. God werd mens, Hij werd één van ons.
Matteüs 1:23 23‘De ​maagd​ zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam ​Immanuel​ geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’.
Natuurlijk brengt dit vreugde met zich mee voor ons.
Als tweede, wanneer we beseffen dat Jezus niet alleen zomaar kwam, maar kwam om te sterven in onze plaats om een relatie met God te hebben, dan is onze vreugde vermenigvuldigd.
Romeinen 5:5-9   5Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods ​liefde​ in ons ​hart​ is uitgegoten door de ​heilige​ Geest, die ons gegeven is. 6Toen wij nog hulpeloos waren is ​Christus​ immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. 7Er is bijna niemand die voor een ​rechtvaardig​ mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. 8Maar God bewees ons zijn ​liefde​ doordat ​Christus​ voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 9Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld.

Tot slot, wanneer we realiseren dat Jezus naar de hemel terugkeerde om voor ons een plaats voor te bereiden en eeuwig bij Hem te leven, wetende dat Hij terug zal komen om ons daar te verenigen, nu is onze vreugde overvloedig . Johannes 14:1-3 1Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.
“Joy to the world the Lord has come”
Mijn gebed is dat we in de mogelijkheid zullen zijn deze diepe vreugde te ervaren wat onlosmakelijk verbonden is met deze kerstperiode. Een vreugde, onkwetsbaar wat de omstandigheden ook mogen zijn. Een vreugde dat overvloedig zal zijn voor een wereld wanhopig te weten wat de Bron is van deze vreugde.
Johannes 15:11
Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.’
Persoonlijk gebed om te bidden:
God van onuitputtelijke vreugde, we willen uw belofte van eeuwig leven herinneren. We willen U danken voor deze belofte dat ons  roept van een leeg verdord land naar een land van overvloed. Help ons voorbereiden op de komst van Jezus Christus, onze Heer, het licht van de wereld.
Breng ons dichter bij U in deze tijd van wachten, uitkijken naar en voorbereiden. Mogen we dichter naar u toegroeien door gebedstijd.
God van genade, zegen deze kerk, dat we het Goede Nieuws mogen delen met de mensen om ons heen en dat we het evangelie mogen uitdragen op een manier die u welgevallig is.
Dit vragen we in Jezus’ naam. Hij die komt en de duisternis doet wijken. Wiens licht zal schijnen, voor altijd.
Author: Ellen