Visie

Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  Johannes 3:16

We geloven dat God voor ieder mens en Zijn hele schepping een plan en een doel heeft. Dit verwezenlijkt Hij door Jezus en Zijn kerk en door de kracht van de Heilige Geest. (Efeziërs 1:4-10)
We willen doen wat Jezus deed: Hij bracht mensen terug bij het Vaderhart van God, zodat zij herstel, waarde en bestemming voor hun leven konden vinden. We willen dit niet in ons eentje doen, maar samen een gemeenschap vormen waar het draait om de tegenwoordigheid van God en waar zorg en aandacht is voor elkaar.
De visie van onze gemeente is gefundeerd op “het Grote Gebod” (Mattheüs 22:37-40) en “de Grote Opdracht” (Mattheüs 28:19-20) van Jezus. Hierin vinden we vijf belangrijke principes voor ons leven als christen en vijf belangrijke doelen voor de kerk van Christus;
1. HEB DE HEER UW GOD LIEF MET HEEL UW HART (= AANBIDDING)
God verlangt naar een liefdevolle relatie met ieder van ons persoonlijk. Aanbidden is Hem zoeken, Hem beter willen leren kennen. In onze kerk is aanbidding dan ook een belangrijk gebeuren, want het brengt ons in Gods aanwezigheid en heerlijkheid.
2. U MOET UW NAASTE LIEFHEBBEN ALS UZELF (= DIENEN)
We willen Jezus’ liefde aan anderen tonen door elkaar te helpen en voor elkaar te zorgen. Want elke keer wanneer we in liefde naar de ander toegaan, dienen we hen.
3. GA EN MAAK DISCIPELEN (= EVANGELISATIE)
Als kerk vinden we het belangrijk om Zijn Goede Nieuws door te geven. Het is een blijde boodschap voor alle mensen die vertelt dat Jezus naar de aarde is gekomen om de mens met God te verzoenen.
4. DOOP HEN (= OPNEMEN IN GEMEENSCHAP)
De doop symboliseert niet alleen ons nieuwe leven in Christus; het maakt ook dat iemand deel gaat uitmaken van het gezin van God, maar ook van de plaatselijke gelovige gemeenschap waar onderlinge liefde en zorg voor elkaar het tot een warme gemeente maken.
5. LEER HEN DE GEBODEN ONDERHOUDEN (= DISCIPELSCHAP)
Om meer op Jezus te gaan lijken en Hem beter te leren kennen, vinden we het belangrijk om de bijbel te bestuderen. In het onderwijs dat we in onze kerk geven, stellen we dan ook Christus en de bijbel centraal.