Nieuws

 

Echte betekenis van Pasen

Categories: Bible,Church,Nieuws

Wat vieren we met Pasen?

De verrijzenis van Jezus! 

Op Pasen vieren christenen dat Jezus 3 dagen na zijn kruisiging is opgestaan. Ontdek het allerbelangrijkste feest van het jaar! 

Jezus leeft, dwars door de dood heen! Dat noemen christenen de verrijzenis of opstanding. Tegelijk viert de kerk dat àlle gelovigen delen in de verrijzenis van Jezus.

Dit wonderlijke gebeuren is het begin van een totaal nieuwe wereld waarin de dood overwonnen werd.

Christenen vieren deze blijde boodschap niet enkel op Pasen, maar iedere zondag. Elke viering is een herdenking van Jezus’ leven, dood en verrijzenis en daarom een mini-paasfeest.

Wat is de betekenis van Pasen in het Oude Testament?

In het Oude Testament is er sprake van Pesach of Pascha. Dat betekent voorbijgaan. Dit woord verwijst naar wat gebeurde met de Israëlieten op de vooravond van hun Exodus, de uittocht uit Egypte.

De Israëlieten kreunden onder slavernij en mishandeling door Farao. Moegetergd liet die zijn slaven onder leiding van Mozes vertrekken nadat een engel van God het oudste kind van alle Egyptische gezinnen had gedood.

De kinderen van Israël werden gespaard: de engel ging voorbij – Pesach – aan hun huizen omdat ze op hun deurposten bloed hadden gesmeerd van een lam dat die avond werd gegeten.

Sindsdien vieren de joden elk jaar Pesach op de 14de dag van de maand Nissan met de speciale sedermaaltijd: ongedesemde broden, bittere kruiden en een (botje van een) lam. Zo herdenken ze de bevrijding uit Egypte en alle andere grote daden van God.

Wat is de betekenis van Pasen in het Nieuwe Testament?

In het Nieuwe Testament lees je hoe, zoals alle joden, ook Jezus met zijn 12 leerlingen Pesach vierde.

Voor zijn volgelingen krijgt het Pesachfeest na Jezus’ dood en verrijzenis een nieuwe betekenis: het paaslam dat vrijwaart van de dood is vanaf nu Jezus.

Hij is het Lam dat voor alle mensen is geslacht werd en zo hun zonden wegneemt (Joh. 1, 19Hebr 9, 12-141 Pe 1,19 ). Anders gezegd: Jezus heeft uit liefde Zijn leven gegeven en de Vader heeft Hem daarom dwars doorheen de dood getrokken. Jezus is dan ook de langverwachte Messias: door Zijn opstanding heeft Hij elke vorm van kwaad en dood onderworpen en een rijk van liefde ingesteld dat nooit zal eindigen.

Nadat Jezus ten hemel is opgevaren en de apostelen de Heilige Geest ontvangen hebben, gaan ze over van een verlammende ontmoediging en angst tot enthousiaste geloofsverkondiging.

Verhaal van het lege graf en verschijningen: begin van verrijzenisgeloof

De eerste paasboodschap weerklonk meer dan 2000 jaar geleden in een donker rotsgraf en was gericht aan vrouwen die in diepe rouw gedompeld waren. Daarover vertellen de 4 evangelisten (Mt 28,1-10; Mc 16, 1-16Lc 24,1-12Joh 20, 1-18).

Op vrijdag voor het paasfeest was Jezus, hun beste vriend en Meester, gestorven aan het kruis. Heel vroeg op zondagochtend gaan enkele vrouwen naar Zijn graf. Ze willen Zijn dode lichaam met zalf en kruiden verzorgen. Ze vragen zich af: “Wie zal de zware steen voor de ingang van de grafkamer wegrollen voor ons?”

Maar kijk, de zware steen is al weggerold! Het graf is open! Ze gaan het graf binnen. Rechts zien ze plots een jongeman zitten die in het wit gekleed is. Ze schrikken vreselijk. Maar de jongeman zegt:

Wees niet bang, jullie zoeken Jezus, die aan het kruis gestorven is. Hij is niet meer hier. Hij is opgewekt uit de dood!

Kijk, dat is de plaats waar Hij neergelegd was. Ga terug en zeg aan Jezus’ vrienden en aan Petrus: Hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie Hem zien, zoals Hij jullie heeft gezegd.

Wanneer de leerlingen horen dat Jezus leeft en de vrouwen Hem hebben gezien, geloven ze hun oren niet.

Enkele dagen later laat Jezus zich ook aan zijn vrienden zien. Pas nu beginnen ze het ongelooflijke te geloven: Jezus leeft dicht bij God, Hij is opgestaan, Hij is verrezen!

Jezus verschijnt later aan meer dan 500 volgelingen tegelijk (1 Kor 15,1-11). Zo vertelt de apostel Paulus die velen onder hen kent en zelf ook een verschijning meemaakte.

Voor de apostel Paulus en vele christenen na hem was de opstanding van Jezus de kern van het geloof en het ultieme antwoord op zinvragen over het menselijke bestaan.

Zijn eerste brief aan de christenen van Korinthe is de oudst bewaarde geloofsgetuigenis over de verrijzenis van Jezus. Die brief dateert van ongeveer 20 à 25 jaar na de dood van Jezus.

Wanneer en hoe vieren christenen Pasen?

De paasviering begint al op de vooravond. Alle fundamentele geloofselementen komen hierin aan bod. Hierin zien we het verband tussen de bevrijding uit Egypte en de bevrijding uit zonde en dood door Jezus’ kruis en verrijzenis.

Paasdag zelf staat volledig in het teken van de verrijzenis.

Wat is de betekenis van Pasen voor christenen vandaag?

Omdat Jezus na zijn dood verrezen is, krijgt alles wat Jezus tijdens zijn leven deed eeuwigheidswaarde.

Pasen is geen goedkoop verhaal van positief denken, wel een overweldigende boodschap over Iemand – Jezus – die weet heeft van de diepste diepten waarin mensen zich kunnen bevinden.

Toch is Pasen niet enkel het verhaal van Jezus, 2000 jaar geleden. Iedereen die worstelt met leven en dood, met rouw en crisis weet waarover dit verhaal gaat.

Met al hun krachten blijven mensen dood, kwaad, ongeluk en onrecht bevechten. De verrijzenis van Jezus vertelt dat deze hoop op weerbaar Leven niet vergeefs is.

Alles wat mensen hier op aarde aan liefde meemaken, al is het maar een vonk, kan niet, mag niet en zal niet sterven.

Het geloof in het leven in de verrijzenis geeft het leven hier en nu oneindig veel zin en betekenis. Verrijzenis is de ervaring en het verlangen van liefde die nooit dooft. Die liefde is volgens christenen God zelf. De liefde van God houdt niet op bij de ultieme grens. Zij gaat op een onvoorstelbaar nieuwe manier dwars door elke vorm van dood heen, voor ieder die de Heer Jezus als zijn Verlosser aanneemt.  De bijbel zegt hierover : Niemand komt tot de Vader, dan via Mij.

Verrijzenis is de vernietiging van de vernietiging. Elk punt, zelfs het punt van de dood, kan een dubbelpunt worden: een kans op een nieuwe toekomst.

In alles wat Jezus deed en zei, maakte Hij de banden los van het kwaad dat verlamt, blind, doof en letterlijk dood maakt. Omdat Hij verrezen is, blijft Hij dat vandaag nog steeds doen als de levende Heer. Zoals de 2 gitzwarte dagen overgaan op Zijn verrijzenis, zo kan ons leven ook veranderen naar een schitterende toekomst met Hem.

Wil jij ook genieten van de “vernietiging van de vernietiging (lees dood)” door onze Verlosser, de Heer Jezus Christus, keer je dan tot Hem, breek met je zonden en bidt tot Hem in je eigen woorden.

“God, ik erken dat ik tot nu toe mijn leven niet voor U geleid heb. Ik heb voor mijzelf geleefd en dat is verkeerd. Ik heb U nodig in mijn leven; ik wil U in mijn leven. Ik erken het voltooide werk van Uw Zoon Jezus Christus, toen Hij voor mij Zijn leven opgaf aan het kruis op Golgota. Ik verlang ernaar om de vergeving te ontvangen die U via Zijn offergave voor mij beschikbaar hebt gemaakt. Kom nu in mijn leven, Heer. Neem Uw intrek in mijn hart en wees mijn Koning, mijn Heer en mijn Redder. Vanaf vandaag zal ik niet langer beheerst worden door zonde of het verlangen om mijzelf te behagen, maar zal ik U alle dagen van mijn leven volgen. Deze dagen liggen in Uw handen. Vader, ik vraag U dit in de heilige en dierbare naam van Jezus Christus, Uw Zoon en onze Verlosser. Amen.”

Pasen, de ultieme overwinning van onze Heer, Jezus Christus. Zalig Paasfeest!

Author: JP