Nieuws

Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Joh.3:16

Vredesboodschap: kerstdienst 2019

Categories: Bible,Church,Nieuws

Kerst 2019 : Boodschap van vrede

Intro: Filmpje Christmas truce
Een aangrijpend mooi filmpje dat hen even liet stilstaan bij een tijd zonder oorlog, al is het niet meer dan een korte wapenstilstand. Hoe mooi dat moment ook is, het geeft maar hele korte voldoening, de uren daarna duiken ze weer de loopgraven in en gaan verder met de oorlogsvoering. Het zou nog een hele tijd duren voor de wapens effectief tot stilstand kwamen.
Gedurende de vier weken van de advent ontsteken we iedere week een kaars bij tot we bij de vierde kaars van de vrede zijn gekomen.  We kijken uit naar diegene die echt vrede komt brengen.
Na licht (hoop), liefde, vreugde, intense vrede.
We mogen ons niet op het verkeerde been laten zetten door het filmpje. Vrede gaat veel verder dan een wapenstilstand, die vaak met contracten van kleine letters en clausules aan elkaar hangt. Er hoeft maar iets te gebeuren en alles staat weer op scherp. De gemoederen zijn nog steeds verhit en 1 kleine misstap en die broze vrede wordt aan diggelen geslagen. Een wereld die krampachtig op zoek is naar vrede, maar er de wapens niet voor wil opofferen. Geen ontmanteling van kernraketten, enkel staakt het vuren.
Wel mensen dat is geen vrede, dat is een korte adempauze, een wapenstilstand, een moment in de tijd tussen 2 oorlogen, de ene al gevoerd en de andere in het verschiet.
Als we kijken naar ware vrede, vrede die we in de Bijbel terugvinden onder het woord Shalom, gaat veel verder dan een wapenstilstand. Shalom betekent letterlijk: Welbevinden, veiligheid, vervulling, volledigheid, gezondheid, heelheid, en voorspoed voor jezelf en je land.
Das een hele mond vol, wij vertalen dat met vrede.
Eén enkel woord waar we de betekenis langzaam van kwijtraken, waar we misschien nog maar een fractie van overhouden.
Ik wil samen met jullie gaan kijken in de Bijbel wat ware vrede betekent, de vrede die we mogen verwachten, de 4de zondag van advent, de vrede die verzadigend is.
 • Vrede als naam van God:
  Een paar weken geleden sprak ik over de roeping van Gideon (herinner het schapenvelleke) en daar lezen we in Richt. 6: 24 dat Gideon daar een altaar bouwt en God zich als Jehovah Shalom openbaart. Een rustpunt te midden van alle aanslagen gepleegd door de Midjanieten die jaar na jaar, na jaar het land onder de voet lopen, waar de Joden onder grote spanning leven. Daar openbaart God zich als de God van de vrede, de heelheid, de veiligheid.
 • Vrede als groet:
Kolossenzen 1: 2b: “Genade zij u en vrede van God, onze Vader”.
Eén van de vele begroetingen in het Nieuwe Testament. Een begroeting die in heel wat Arabische en landen uit het Midden Oosten nog vaak gebruikt wordt. De vraag is wel hoeveel betekenis dat de dag van vandaag nog heeft.
Misschien is het wel te vergelijken met onze ‘çava?’ .  Een vraag die we elkaar stellen maar waar we helemaal geen antwoord op verwachten. We kijken zelfs versteld als er een gemeend antwoord komt. Stel je een wereld voor waar we elkaar oprecht Gods vrede toewensen. Hoe zou die wereld eruitzien?
 • Vrede als doel:
  Romeinen 14: 16-19: “ Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe, want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Wie Christus zo dient, doet wat God wil en wordt door mensen gerespecteerd. Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en wat opbouwend is voor elkaar”
 • Vrede als bevel:
  Hebreeën 12:14: “ Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven: wie dat niet doet zal de Heer niet zien.”
 • Vrede als plicht, onze taak:
  Efeziërs 4:3-6: “Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam, en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.”
 • Vrede als levenshouding: deel van de vrucht van de Geest:
  Matteüs 5:9: “Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
  Kolossenzen 3:15: “ Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam.”
  Galaten 5:22: “ Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.”
Al deze betekenissen van vrede verwachten een actieve rol van ons. Niet passief in de zetel blijven zitten en wachten tot de vrede onze kant op komt waaien. Deze teksten dagen ons uit om een actieve rol te spelen en de vrede pro actief na te jagen waar we maar komen. In welke relatie dan ook. Dit is echt niet zo simpel. Het is goed om steeds eerst te kijken of je zelf alles in het werk hebt gesteld om de vrede te bewaren of die te herstellen. Soms is er werk aan de winkel. Maar er zijn ook situaties dat je in alle eerlijkheid er alles aan gedaan hebt om de vrede tot stand te brengen maar dat de ander hier niet van wilt weten. Voor vrede heb je beide partijen nodig die samen de vrede willen najagen en herstellen. Als één van de twee dat niet wilt, voelt dat heel erg zuur. Je voelt je machteloos, een padstelling.
De Bijbel roept ons op om te waken over ons hart, wat de omstandigheden ook zijn.
 • Vrede als gebed:
  Numeri 6:24-26: “Moge de Heer u zegenen en u beschermen, moge de Heer het licht van Zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de Heer u Zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”
  Romeinen 15:13: “Moge de Heer die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest.”
  2 Tessalonicenzen 3:16: “Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.”
Hoe vaak bidden wij de dag van vandaag om vrede? Een kind zal regelmatig bidden of wensen om vrede in de wereld voor iedereen. Deze gebeden zijn nog niet uitgekomen, maar het hartverlangen is zo mooi en zo puur. Misschien moeten we dat ook maar wat vaker bidden. Zoals dat kinderliedje dat zo mooi zegt:
“Als je gelooft in de Here Jezus dan komt er vrede in je hart. Vrede voor jou en iedereen en voor de wereld om ons heen, vrede voor jou en iedereen en voor de wereld om ons heen.”
Zo eenvoudig kan en mag het zijn:
Allemaal verschillende vormen van vrede, wat een rijk woord is dat eigenlijk. In Jesaja 9:6 wordt de toekomstige Messias, vredevorst genoemd. Prince of Peace. Hij die met zijn eerste, maar zeker ook met zijn tweede komst ons het begrip vrede opnieuw zal duidelijk maken.
Author: Ellen